Subiekt 123 dla klientów biura

Subiekt 123 dla klientów biura

Z przyjemnością informujemy, że dla wszystkich klientów naszego biura uruchomiliśmy darmowy dostęp do programu Subiekt 123, który służy do wystawiania faktur. Program jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z wymogami polskich przepisów. Więcej o programie na stronie: https://subiekt123.pl/ Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Read More
Stuktury logiczne e-sprawozdania

Stuktury logiczne e-sprawozdania

Ministerstwo opublikowało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (link do strony) struktury logiczne dla sprawozdań finansowych. Struktury e-sprawozdania dotyczą jednostek wpisanych do KRS sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz podatników podatku PIT, którzy obowiązani są do sporządzania sprawozdań finansowych. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF nie są zobowiązane do przygotowania struktur logicznych e-sprawozdania. Jednostki wpisane do KRS będą wysyłać struktury za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Następnie przesyłane one będą do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu wyeliminowana zostanie konieczność podwójnej wysyłki sprawozdań finansowych (do KRS i US), co miało miejsce dotychczas. Podatnicy PIT będą natomiast wysyłać struktury poprzez system komunikacji elektronicznej z Krajową Administracją Skarbową. Szef Krajowej Administracji Skarbowej ma udostępnić aplikację umożliwiającą wygenerowanie sprawozdania finansowego do pliku XML i jego wysyłkę.
Read More
Weryfikacja kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta

Ministerstwo Finansów wyjaśniło na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja kontrahenta. Niestety według aktualnych przepisów to na podatnika przerzucono ryzyko związane z nieuczciwymi podmiotami. Firmę, z którą przedsiębiorca chce współpracować należy sprawdzić w ewidencji działalności, rejestrze podatników VAT, bazie REGON. Ministerstwo podkreśla, że niektóre oferty handlowe wymagają dodatkowej weryfikacji. Niestety jednocześnie nie wskazano, jakie są to oferty, a także nie uszczegółowiono, na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja. Przedstawiono natomiast zakres czynności jakie mogą pomóc przy sprawdzaniu podmiotów: • potwierdzenie status podmiotu https://ppuslugi.mf.gov.pl/ zakładka: „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” • potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=PL • złożenie wniosku o potwierdzenie lub też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym • sprawdzenie podmiotu w KRS, CIEDG • weryfikacja podmiotu w bazie REGON • dla podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych” (m.in. towary wymienione w załączniku nr 13…
Read More
Ulga na złe długi w PIT i CIT

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Projekt ustawy PIT i CIT przewiduje w 2018 roku zmiany, które umożliwią przedsiębiorcom pomniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku, gdy kontrahent nie reguluje terminowo zobowiązania. Będzie to możliwe w przypadku, gdy wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 120 dni od terminu płatności. Dłużnik będzie natomiast zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę nieuregulowanego zobowiązania. Ulga na złe długi stosowana jest obecnie wyłącznie w podatku VAT i daje możliwość pomniejszenia podatku należnego w przypadku, gdy opóźnienie w spłacie zobowiązania przez klienta wynosi więcej niż 150 dni. Termin na skorzystanie z ulgi ma być ujednolicony z przepisami PIT oraz CIT i ma zostać skrócony do 120 dni.
Read More
Jeden przelew do ZUS od 2018 roku

Jeden przelew do ZUS od 2018 roku

Obecnie płatnicy składek ZUS robią trzy, a niekiedy cztery przelewy na różne rachunki bankowe, które są jednakowe dla wszystkich płatników w kraju. Do końca 2017 roku każdy płatnik otrzyma z ZUS indywidualny numer rachunku bankowego, na który będzie robił jeden zbiorczy przelew za wszystkie rodzaje składek, a na ZUS-ie będzie spoczywał obowiązek podziału wpłaty na odpowiednie fundusze.  
Read More
JPK VAT dla wszystkich podatników od 1 stycznia 2018 r.

JPK VAT dla wszystkich podatników od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek wysyłania rejestrów VAT w formacie JPK obejmie wszystkich podatników VAT. Pliki JPK należy wysyłać co miesiąc (do 25-go dnia kolejnego miesiąca), bez względu na fakt wybrania przez podatnika miesięcznej lub kwartalnej formy składania deklaracji VAT. Ewidencje muszą być wysłane nawet, jeżeli w danym miesiącu będą zerowe. Wysyłka plików JPK nie zwalnia z obowiązku dostarczenia deklaracji VAT. Komunikacja z fiskusem odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. Przedsiębiorstwa, które go nie posiadają, będą musiały zakupić urządzenie wraz z certyfikatem przed terminem pierwszej wysyłki.
Read More