Stuktury logiczne e-sprawozdania

Ministerstwo opublikowało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (link do strony) struktury logiczne dla sprawozdań finansowych.

Struktury e-sprawozdania dotyczą jednostek wpisanych do KRS sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz podatników podatku PIT, którzy obowiązani są do sporządzania sprawozdań finansowych.

Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF nie są zobowiązane do przygotowania struktur logicznych e-sprawozdania.

Jednostki wpisane do KRS będą wysyłać struktury za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Następnie przesyłane one będą do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu wyeliminowana zostanie konieczność podwójnej wysyłki sprawozdań finansowych (do KRS i US), co miało miejsce dotychczas.

Podatnicy PIT będą natomiast wysyłać struktury poprzez system komunikacji elektronicznej z Krajową Administracją Skarbową. Szef Krajowej Administracji Skarbowej ma udostępnić aplikację umożliwiającą wygenerowanie sprawozdania finansowego do pliku XML i jego wysyłkę.